YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE DUYURUSU

YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE DUYURUSU
12.09.2017 Sal
0      9927

Belediyemize ait 2 Adet İş Makinası 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince (Açık artırma usulü) satışa çıkarılmıştır.

YAĞLIDERE  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

         

        Belediyemize ait  2 Adet  İş Makinası 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince (Açık artırma usulü)  satışa   çıkarılmıştır.

           1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin:

            a)   Adı:.............................     Belediye Başkanlığı-Yağlıdere/GİRESUN

            b)   Adresi:........................... .Merkez Mahallesi  Sağsı ağzı cad no: 1/1  Yağlıdere /GİRESUN

            c)   Telefon numarası:........... 454 671 2040

            d)   Faks numarası:.................454 671 2243

            e)   Elektronik posta adresi......yaglidere.belediyesibilgi@gmail.com 

            f)   İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:.  Halit YANBUL

 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

             2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a)  Adı:............. İş Makinesi Satışı

b)  Varsa kodu:...................

            c)  Miktarı ve türü:.......2 Adet 

            d)  Teslim edileceği yer:...Yağlıdere Belediye Başkanlığı

            e)  Diğer bilgiler

 

S.NO

CİNSİ

MODELİ

MARKASI

PLAKASI

MOTOR NO

ŞASE NO

01

Kazıcı yükleyici

2005

Volvo Bekoloder

    --------

1026624

10016

02

Kazıcı Yükleyici

2013

MST 544 Plus

    --------

NM75149U181132W

M544SN2102053

 

     

              3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a)  İhale usulü:   2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi Açık teklif usulü (Artırma)

b)  İhalenin yapılacağı yer (adres):..Yağlıdere Belediyesi  toplantı salonu  

 

                         4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

      a)  İhale dokümanının görülebileceği yer:....Yağlıdere Belediyesi Yazı  işleri Müdürlüğü

      b)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer:... Yağlıdere Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü

c)  İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):....50.00 TL.

 İsteklilerden aranacak kriterler ve belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

5- İhale 14.09.2017 Perşembe   günü saat 14.00 da Yağlıdere  Belediye Başkanlığı  Toplantı salonunda  yapılacaktır..

6-   Teklifler Muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile yapılacaktır.,

7- Her türlü vergi Kdv. Ve harçlar ihaleyi alan mükellef tarafından karşılanacaktır.

8-  İhale Muhammen bedeline kdv.dahildir.

9- İhale  dosyasında yapılacak tesbit neticesinde eksik evrak getirenler ihale dışı bırakılacaktır.

           10- Teklif Sahibinin  İhale dokümanını 50.00 TL. karşılığında idaresinden alınacak, muhammen bedeli üzerinden % 3 teminatı ihale tarih ve saatine kadar Belediye veznesine yatırılması sağlanacak olup, ihalesi üzerinde bırakılan istekli ihale tarihinden itibaren 5 gün içersinde % 6 kati teminata çevirerek veznemize yatırılması sağlanacak , yatırılmadığı takdirde ihale fesh edilecektir

            11- İsteklilerin % 3 teminatını Belediyemizin Yağlıdere  Ziraat Bankası 7442023-5001 nolu hesabına yatırarak ihaleyi kazanan mükellef % 6 kesin teminata çevirerek noter huzurunda yapılacak sözleşme ve   Silah teslimi yapılmasına   müteakip 5 gün içersinde % 6 kesin teminat iade edilecektir.

            12- İsteklilerden aranacak belgeler

a)       Yerleşim belgesi  nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi

b)       Vergi borcu olup olmadığına dair belge

                     c)       % 3 teminat  makbuzu  

                     d)       Teklif mektubunu içeren zarf

      e)        Teklif mektubu ( Tüzel Kişi olması halinde Karar Taahhütname)  

f)         İhale dokümanı satın alma belgesi

g)         Oda Kayıt belgesi  ( Tüzel Kişilerden istenecektir.)

 

            13- Teklifler en geç ihale günü saat 13.30 a kadar  Belediye Yazı  işleri Müdürlüğüne verilecektir.Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.Teklif sahibinin bizzat kendisi komisyon huzurunda hazır bulunacak, teklif sahibi adına müracaat olduğu takdirde noter tasdikli vekaletname ibraz edilmesi zorunludur.% 3 teminat  Belediyemizin  Yağlıdere Ziraat Bankası 7842023 -5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

14- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

.15-İhale kesinleşmesi İş Makinalarının   tesliminden sonra arıza veya mazeretli olarak  geri iade edilmesi kabul edilmeyecektir.

 16- Anlaşmazlık vuku bulduğunda Espiye Muhakemeleri icra ve iflas daireleri yetkilidir.

 17- İhale bedeli  tek kalem üzerinden Noter huzurunda Sözleşme   düzenlenmesine müteakip peşin olarak Yağlıdere Belediyesi  Ziraat Bankası nezdinde bulunan 7842023-5001 hesaba peşin olarak yatırılacaktır.

 18- İhaleye katılan teklif sahiplerinin  yukarıda yazılı maddeleri kabul etmiş sayılır.

 19- Komisyonumuz ihaleyi yapıp,yapmamakla serbesttir.

 20- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzu ile birlikte satış komisyonumuza müracaatları  ilan olunur.

                                                                                                                                                        06.09.2017    

                                                                                    

                                                                      Abdurrahman KIRHASANOĞLU

                                                                                Belediye Başkanı

 

 

                                                                                                    T.C.
                                                                            YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
               
 
                                 
 
 
                                                                                           ZEYİLNAME 11.09.2017 
 
 
               
 
 
                  Zayilnamenin düzenlendiği tarihe  kadar ihale dökümanı satışı veya teklif zarfı  alımı  yapılmamıştır. 
                  Yağlıdere Belediyesi tarafından 14.09.2017  tarihi saat 14:00’de ihalesi yapılacak olan Yağlıdere  Belediyesine ait 2 adet  iş makinası   satışı hakkında   satış ilanında  aşağıdaki değişiklikler Zeyilname yapılmak suretiyle değiştirilmiştir.
                   Satış ilanının  8. Maddesinde “ İhale Muhammen  bedeline Kdv dahildir”  ibaresi   İhale Muhammen bedeline kdv dahil değildir  olarak değiştirilmiştir.  
                   Satış ilanının  2. Maddesinin  (e) bendi diğer bilgiler kısmında  araç bilgilerinde Muhammen bedel ve % 3 Teminat  
.İlave edilerek  Teknik ve idari Şartname kapsamında  tablo  değiştirilmiştir. 
S.NO CİNSİ MODELİ MARKASI PLAKASI MOTOR NO ŞASE NO MUHAMMEN BEDELİ % 3 TEMİNAT
 BEDELİ 
01 Kazıcı Yükleyici 2005 Volvo Bekoloder  28610001 1026624 10016 46.000  TL. 1.380.00 TL. 
02 Kazıcı Yükleyici 2013 MST 544 Plus 18610004 NM75149U181132W M544SN2102053 59.300 TL. 1.779.00 TL. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
                                                                               
                                                                                                    
                                                                                                                 11.09.2017 
                                                                                                    Abdurrahman KIRHASANOĞLU
                                                                                                     Belediye Başkanı 
                                                                                                                   

Yorum Yap

Yağlıdere Havadan Görünüm

Tüm Hakları Saklıdır. Yağlıdere Belediyesi - 2017
Web Tasarım :   SekteoR.NET

Yağlıdere   Belediyesi

Sosyal Medyada Biz