YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
09.12.2022 Cum
0      12742

Belediyemize ait 1 Adet araç 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince (Açık artırma usulü) satışa çıkarılmıştır.

         Belediyemize ait  1 Adet araç  2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince (Açık artırma usulü)  satışa  çıkarılmıştır.

           1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin:

            a)   Adı:.............................     Belediye Başkanlığı-Yağlıdere/GİRESUN

            b)   Adresi:........................... .Merkez Mahallesi  Sağsı ağzı cad no: 1/1  Yağlıdere /GİRESUN

            c)   Telefon numarası:........... 454 671 2040

            d)   Faks numarası:.................454 671 2243

            e)   Elektronik posta adresi......yaglidere.belediyesibilgi@gmail.com 

            f)   İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:.  Halit YANBUL

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

    2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a)  Adı:.............   İş Makinesi Satışı

b)  Varsa kodu:...................

            c)  Miktarı ve türü:.......1 Adet 

            d)  Teslim edileceği yer:...Yağlıdere Belediye Başkanlığı

            e)  Diğer bilgiler

S.NO

CİNSİ

MODELİ

MARKASI

PLAKASI

ŞASE NO

MUHAMMEN BEDELİ

% 3 TEMİNATI

01

 İş makinesi   

  2010

Catarpıllar 432 E

286102007

CAT0432ECJBA00552

  601.100.000   TL.

  18.033 TL.

  3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a)  İhale usulü:   2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi Açık teklif usulü ( açık artırma Artırma)

b)  İhalenin yapılacağı yer (adres):..Yağlıdere Belediyesi  Toplantı salonu    

   4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

      a)  İhale dokümanının görülebileceği yer:....Yağlıdere Belediyesi Yazı  işleri Müdürlüğü

      b)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer:... Yağlıdere Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü

İsteklilerden aranacak kriterler ve belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

5- İhale 19.12.2022.Pazartesi günü saat 14.00 de Yağlıdere  Belediye Başkanlığı  Toplantı salonunda  yapılacaktır..

6-   Teklifler Muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile yapılacak.Muhammen bedel veya bedel üzerinden fazla fiyat verecek olanlar % 3 üzerinden hesaplayarak teminat makbuzu ibraz edilecek olup, teklifler açıldığında  en yüksek fiyat veren miktar dikkate alınarak  açık artırma  başlayacak , muhammen bedelin altında  düşük teklif verenler ihale dışı bırakılacaktır.  

7- Her türlü vergi % 8 Kdv. Ve harçlar ihaleyi alan mükellef tarafından karşılanacaktır.

8-  İhale Muhammen bedeline kdv.dahil değildir.

9- İhale  dosyasında yapılacak tespit neticesinde eksik evrak getirenler ihale dışı bırakılacaktır.

 10- Teklif Sahibinin  idaresinden alınacak, muhammen bedeli üzerinden % 3 teminatı ihale tarih ve saatine kadar Belediye veznesine yatırılması sağlanacak olup, ihalesi üzerinde bırakılan istekli ihale tarihinden itibaren 5 gün içersinde % 6 kati teminata çevirerek veznemize yatırılması sağlanacak , yatırılmadığı takdirde ihale fesh edilecektir

    11- İsteklilerin % 3 teminatını Belediyemizin Yağlıdere  Ziraat Bankası 7442023-5008 nolu hesabına yatırarak ihaleyi kazanan mükellef % 6 kesin teminata çevirerek noter huzurunda yapılacak sözleşme ve   araç  teslimi yapılmasına   müteakip 5 gün içersinde % 6 kesin teminat iade edilecektir.

     12- İsteklilerden aranacak belgel

                     a)       Yerleşim belgesi  nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi

                     c)        % 3 teminat  makbuzu ( Tekliflerin Muhammen bedelden veya üzerinden verenler hesaplanacaktır)  

                     d)       Teklif mektubunu içeren zarf

      e)        Teklif mektubu ( Tüzel Kişi olması halinde Karar Taahhütname)  

 f)         Sabıka kaydı belgesi

 g)       Teklif Sahibi  adına müracaat olması halinde  vekaletname

 h)        Tüzel kişi olması halinde imza sirküsü  ve vekaletname

            13- Teklifler en geç ihale günü saat 14.00 e kadar  Belediye Yazı  işleri Müdürlüğüne verilecek olup,  ihale günü saat 14.00 den önce ihale doküman bedeli makbuzunu alanlar yoğunluk olduğu takdirde ihale teklif dosyası kabul edilecektir.  Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.Teklif sahibinin bizzat kendisi komisyon huzurunda hazır bulunacak, teklif sahibi adına müracaat olduğu takdirde noter tasdikli vekaletname ibraz edilmesi zorunludur.% 3 teminat  Belediyemizin  Yağlıdere Ziraat Bankası 7842023 -5008 nolu hesabına yatırılacaktır.

14- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

.15-İhale kesinleşmesinden    tesliminden sonra  araç faal olup   arıza veya mazeretli olarak  geri iade edilmesi kabul edilmeyecektir.

 16- Anlaşmazlık vuku bulduğunda Espiye Muhakemeleri icra ve iflas daireleri yetkilidir.

 17- İhale bedeli  tek kalem üzerinden  Sözleşme   düzenlenmesine müteakip peşin olarak Yağlıdere Belediyesi adına  peşin olarak yatırılacaktır.

 18- İhaleye katılan teklif sahiplerinin  yukarıda yazılı maddeleri kabul etmiş sayılır.

 19- Komisyonumuz ihaleyi yapıp,yapmamakla serbesttir.

 20- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzu ile birlikte satış komisyonumuza müracaatları  ilan olunur.

                                                                                                                                    08.12.2022       

                                                                                   

                                                                                                                                      Recep AYDIN   

                                                                                                                                 Belediye Başkanı Vekili  

Yorum Yap

Tüm Hakları Saklıdır. Yağlıdere Belediyesi - 2017
Web Tasarım :   SekteoR.NET

Yağlıdere   Belediyesi

Sosyal Medyada Biz