YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

YAĞLIDERE  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
13.12.2019 Cum
0      15398

Belediyemize ait 1 Adet Konkasör tesisi 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince (Açık artırma usulü) 12.12.2019 tarihinde yapılan ihalede istekli çıkmadığından 49.madde gereği ayni usulle yeniden ihaleye çıkarılmıştır.

    1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin:

            a)   Adı:.............................     Belediye Başkanlığı-Yağlıdere/GİRESUN

            b)   Adresi:........................... .Merkez Mahallesi  Sağsı ağzı cad no: 1/1  Yağlıdere /GİRESUN

            c)   Telefon numarası:........... 454 671 2040

            d)   Faks numarası:.................454 671 2243

            e)   Elektronik posta adresi......yaglidere.belediyesibilgi@gmail.com 

            f)   İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Betül AKKAYA ÖZDEMİR Çevre Mühendisi , Halit YANBUL Yazı İşleri Müdürü

 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

           2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a)  Adı:.............Konkasör tesisi ( Trafo Kabini Hariç ) Trafodan Kabin ve Makinalara bağlantılı olan yeraltı kablo döşemeleri Trafo merkezine dahildir.

b)  Varsa kodu:.30-40 m3/ Saat  kapasiteli

            c)  Miktarı ve türü:.......1 Adet Konkasör tesisi içerisinde Motor gövdesi, Bakır sargılar, Diğer Teferruat, Kayişler ,Kasnaklar, Bantlar 12m Bantlar 6 m Makaralar,bilyalar, Helezon, Bunker, Elek, Kırıcı , Çene, su Tesisatı, Su pompası  

            d)  Teslim edileceği yer:...Yağlıdere Belediye Başkanlığı

            e)  Diğer bilgiler  Konkasör tesisi satışında Trafo  ve tesisin bulunduğu  güzergah üzerinden malzemelerin kaldırılmak üzere satışa çıkarılmış olup, ihalenin sonuçlanmasına müteakip, güzergah kira kontratı fesih edilecektir.

 

   

 

CİNSİ

 

ÖZELLİĞİ

 

ADETİ

 

BULUNDUĞU YER

 

MUHAMMEN BEDELİ

%3 GEÇİCİ TEMİNATI

Konkasör tesisi

30-40 m3/saat Kapasiteli

 

   1

Ömerli Mah. Kayalı Mevkii Futbol sahası civarı Yağlıdere-Espiye Karayolu kenarı

            KDV dahil

           132.666.67 TL.

 

3.372,88 TL.

     

    3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a)  İhale usulü:   2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi Açık teklif usulü (Artırma)

b)  İhalenin yapılacağı yer (adres):..Yağlıdere Belediyesi  toplantı salonu 

   4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

      a)  İhale dokümanının görülebileceği yer:....Yağlıdere Belediyesi Yazı  işleri Müdürlüğü

      b)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer:... Yağlıdere Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü

               c)  İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):....100.00 TL.

 İsteklilerden aranacak kriterler ve belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

               5- İhale 26/12/2019 Perşembe günü saat 11.00 de Yağlıdere  Belediye Başkanlığı  Toplantı salonunda  yapılacaktır..

               6-   Teklifler Muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile yapılacaktır.,

               7- Her türlü vergi Kdv. Ve harçlar ihaleyi alan mükellef tarafından karşılanacaktır.

               8-  İhale Muhammen bedeline kdv.dahildir. . .

               9- İhale  dosyasında yapılacak tespit neticesinde eksik evrak getirenler ihale dışı bırakılacaktır.

             10- Teklif Sahibinin  İhale dokümanını 100.00 TL. karşılığında idaresinden alınacak, muhammen bedeli üzerinden % 3 teminatı ihale tarih ve saatine kadar Belediye veznesine yatırılması sağlanacak olup, ihalesi üzerinde bırakılan istekli ihale tarihinden itibaren 5 gün içersinde % 6 kati teminata çevirerek veznemize yatırılması sağlanacak , yatırılmadığı takdirde ihale fesh edilecektir

             11- İsteklilerin % 3 teminatını Belediyemizin Yağlıdere  Ziraat Bankası 7842023-5001 nolu hesabına yatırarak ihaleyi kazanan mükellef % 6 kesin teminata çevirerek yapılacak sözleşme ve   araç  teslimi yapılmasına   müteakip 5 gün içersinde % 6 kesin teminat iade edilecektir.

             12- İsteklilerce  Konkasör Tesisi Yağlıdere Ömerli Mahallesi Kayalı mevkii Futbol sahası yanı  Yağlıdere- Espiye Karayolu kenarında görülebilir.

             13- İsteklilerden aranacak belgeler

                  a)       Yerleşim belgesi  nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi

                  c)        % 3 teminat  makbuzu 

                  d)       Teklif mektubunu içeren zarf

                  e)        Teklif mektubu ( Tüzel Kişi olması halinde Karar Taahhütname ) 

                  f)         İhale dokümanı satın alma belgesi

                  g)        Teklif Sahibi  adına müracaat olması halinde  imza sürgüsü ve vekaletname

             14- Teklifler en geç ihale günü saat 11.00 e kadar  Belediye Yazı  işleri Müdürlüğüne verilecektir.Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.Teklif sahibinin bizzat kendisi komisyon huzurunda hazır bulunacak, teklif sahibi adına müracaat olduğu takdirde noter tasdikli vekaletname ibraz edilmesi zorunludur.% 3 teminat  Belediyemizin  Yağlıdere Ziraat Bankası 7842023 -5001 nolu hesabına yatırılacaktır.

             15- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

             16-İhale kesinleşmesi Konkasör tesisi   tesliminden sonra arıza veya mazeretli olarak  geri iade edilmesi kabul edilmeyecektir.

             17- Anlaşmazlık vuku bulduğunda Giresun  Muhakemeleri icra ve iflas daireleri yetkilidir.

             18- İhale bedeli  tek kalem üzerinden  Sözleşme   düzenlenmesine müteakip peşin olarak Yağlıdere Belediyesi adına  peşin olarak yatırılacaktır.

             19- İhaleye katılan teklif sahiplerinin  yukarıda yazılı maddeleri kabul etmiş sayılır.

             20- Komisyonumuz ihaleyi yapıp,yapmamakla serbesttir.

             21- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzu ile birlikte satış komisyonumuza müracaatları  ilan olunur.

                                                                                                                                     13.12.2019      

                                                                                   

                    

 

                                                                                                                                          Yaşar İBAŞ 

                                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

Yorum Yap

Yağlıdere Havadan Görünüm

Tüm Hakları Saklıdır. Yağlıdere Belediyesi - 2017
Web Tasarım :   SekteoR.NET

Yağlıdere   Belediyesi

Sosyal Medyada Biz