YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

YAĞLIDERE  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
30.11.2020 Pzt
0      15383

Belediyemize ait 2 adet araç 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince (Açık artırma usulü) satışa çıkarılmıştır.

       

        Belediyemize ait 2 adet araç    2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince (Açık artırma usulü)  satışa   çıkarılmıştır.

 

  1. İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

 

1.1. İş sahibi idarenin:

            a)   Adı:.............................     Belediye Başkanlığı-Yağlıdere/GİRESUN

            b)   Adresi:........................... .Merkez Mahallesi  Sağsı ağzı cad no: 1/1  Yağlıdere /GİRESUN

            c)   Telefon numarası:........... 454 671 2040

            d)   Faks numarası:.................454 671 2243

            e)   Elektronik posta adresi......yaglidere.belediyesibilgi@gmail.com 

            f)   İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:.  Halit YANBUL

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

             2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a)  Adı:.............   Araç  Satışı

b)  Varsa kodu:...................

            c)  Miktarı ve türü:.......2 Adet 

            d)  Teslim edileceği yer:...Yağlıdere Belediye Başkanlığı

            e)  Diğer bilgiler

 

S.NO

CİNSİ

MODELİ

MARKASI

PLAKASI

MOTOR NO

  ŞASİ NO

   KM.

M.BEDELİ KDV HARİÇ  TL.

 % 3 TEMİNATI  TL.

01

Sepetli Vinç Kamyon

 2000

Mercedes

34GMB36

38291950470196

NMB37126916022526

169000

90.150.00

2704.50

02

Damperli Kamyon

 1988

Mercedes Bnz

28 YE 037

62110755353407

42190510202083

329835

65.300.00

1959.00

İhaleye ilişkin bilgiler:

a)  İhale usulü:   2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi Açık teklif usulü (Artırma)

b)  İhalenin yapılacağı yer (adres):..Yağlıdere Belediyesi  toplantı salonu 

           4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

      a)  İhale dokümanının görülebileceği yer:....Yağlıdere Belediyesi Yazı  işleri Müdürlüğü

      b)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer:... Yağlıdere Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü

              c)  İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):....100.00 TL.

 İsteklilerden aranacak kriterler ve belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

5- İhale 10/12/2020 Perşembe    günü saat 11.00 de Yağlıdere  Belediye Başkanlığı  Toplantı salonunda  yapılacaktır..

6-   Teklifler Muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile yapılacak, İhale açık artırma yarışma usulü  ile yapılacak olup, yüklenici  vermiş olduğu teklif üzerinden  % 3 teminatı hesaplayarak yatıracak olup, Dosyasında ilk teklifler açıldığında en fazla fiyat verenden yarışma usulü başlatılacaktır.

7- Her türlü vergi Kdv. Ve harçlar ihaleyi alan mükellef tarafından karşılanacaktır.

8-  İhale Muhammen bedeline kdv.hariçtir.   .

9- İhale  dosyasında yapılacak tespit neticesinde eksik evrak getirenler ihale dışı bırakılacaktır.

           10- Teklif Sahibinin  İhale dokümanını 100.00 TL. karşılığında idaresinden alınacak, muhammen bedeli üzerinden % 3 teminatı ihale tarih ve saatine kadar Belediye veznesine yatırılması sağlanacak olup, ihalesi üzerinde bırakılan istekli ihale tarihinden itibaren 5 gün içersinde % 6 kati teminata çevirerek veznemize yatırılması sağlanacak , yatırılmadığı takdirde ihale fesh edilecektir

            11- İsteklilerin % 3 teminatını Belediyemizin Yağlıdere  Ziraat Bankası 7842023-5008 nolu hesabına yatırarak ihaleyi kazanan mükellef % 6 kesin teminata çevirerek yapılacak sözleşme ve   araç  teslimi yapılmasına   müteakip 5 gün içersinde % 6 kesin teminat iade edilecektir.

             12- İsteklilerce   araçlar  Merkez Mahallesi Sağsı ağzı caddesi no: 1/1  Belediye garajında görülebilir          

              13- İsteklilerden aranacak belgeler

               a)       Yerleşim belgesi  nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi

               c)        % 3 teminat  makbuzu 

               d)       Teklif mektubunu içeren zarf

                e)        Teklif mektubu ( Tüzel Kişi olması halinde Karar Taahhütname) 

                f)         İhale dokümanı satın alma belgesi

                g)        Teklif Sahibi  adına müracaat olması halinde  imza Sürgüsü

 Yazı  işleri Müdürlüğüne verilecektir.Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Teklif sahibinin bizzat kendisi komisyon huzurun a imza sürgüsü ve vekaletname

              14- Teklifler en geç ihale günü saat 10.55 e kadar  Belediye da hazır bulunacak, teklif sahibi adına müracaat olduğu takdirde noter tasdikli vekaletname ibraz edilmesi zorunludur.% 3 teminat  Belediyemizin  Yağlıdere Ziraat Bankası 7842023 -5008 nolu hesabına yatırılacaktır.

15- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

.16-İhalenin kesinleşmesinden sonra   teslimi yapıldıktan sonra arıza veya mazeretli olarak  geri iade edilmesi kabul edilmeyecektir.

 17- Anlaşmazlık vuku bulduğunda Giresun  Muhakemeleri icra ve iflas daireleri yetkilidir.

 18- İhale bedeli  tek kalem üzerinden  Sözleşme   düzenlenmesine müteakip peşin olarak Yağlıdere Belediyesi adına  peşin olarak yatırılacaktır.

  19- Mevcut durum itibariyle araçlar üzerinde tedbir olmayıp, ihale süreci içerisinde oluşabilecek olumsuzluklar idarenin sorumluluğu altında olup,  araçların satışını yapmadan öncesi vergi veya ceza  borcu  mülkiyet sahibi idareye aittir.

   20- Aracın satışı yapılamaması halinde yüklenici bedel yatırmaksızın kusur idaresine ait olduğu takdirde %3 geçici teminatı iade edilebilecektir. 

  21- İhaleye katılan teklif sahiplerinin  yukarıda yazılı maddeleri kabul etmiş sayılır.

  22- Komisyonumuz ihaleyi yapıp, yapmamakla serbesttir.

  23- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzu ile birlikte satış komisyonumuza müracaatları  ilan olunur.

                                                                                                                                                   27.11.2020     

                                                                                   

                                                                                        

                                                                                                                                                    Yaşar İBAŞ

                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

Yorum Yap

Tüm Hakları Saklıdır. Yağlıdere Belediyesi - 2017
Web Tasarım :   SekteoR.NET

Yağlıdere   Belediyesi

Sosyal Medyada Biz