YAĞLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

YAĞLIDERE  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
12.04.2021 Pzt
0      13294

Belediyemize ait 1 Adet araç 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince (Açık artırma usulü) satışa çıkarılmıştır.

        Belediyemize ait  1 Adet araç  2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince (Açık artırma usulü)  satışa   çıkarılmıştır.

           1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler

1.1. İş sahibi idarenin:

            a)   Adı:.............................     Belediye Başkanlığı-Yağlıdere/GİRESUN

            b)   Adresi:........................... .Merkez Mahallesi  Sağsı ağzı cad no: 1/1  Yağlıdere /GİRESUN

            c)   Telefon numarası:........... 454 671 2040

            d)   Faks numarası:.................454 671 2243

            e)   Elektronik posta adresi......yaglidere.belediyesibilgi@gmail.com 

            f)   İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:.  Halit YANBUL

 

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

             2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu malın;

a)  Adı:.............   Araç  Satışı

b)  Varsa kodu:...................

            c)  Miktarı ve türü:.......1 Adet 

            d)  Teslim edileceği yer:...Yağlıdere Belediye Başkanlığı

            e)  Diğer bilgiler

 

S.NO

CİNSİ

MODELİ

MARKASI

PLAKASI

ŞASE NO

MUHAMMEN BEDELİ

% 3 TEMİNATI

01

 Kamyon 

2012

Ford

28ABH156

NMOGPSTEDECD93805

199,500.00    TL.

  5.985.00  

 

     

              3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler:

a)  İhale usulü:   2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. maddesi Açık teklif usulü ( açık artırma Artırma)

b)  İhalenin yapılacağı yer (adres):..Yağlıdere Belediyesi  Toplantı salonu    

 

                         4- İhale dokümanının görülmesi ve temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

      a)  İhale dokümanının görülebileceği yer:....Yağlıdere Belediyesi Yazı  işleri Müdürlüğü

      b)  İhale dokümanının satın alınabileceği yer:... Yağlıdere Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğü

              c)  İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil):....100.00 TL.

İsteklilerden aranacak kriterler ve belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

5- İhale 22.04.2021 Perşembe    günü saat 14.00 de Yağlıdere  Belediye Başkanlığı  Toplantı salonunda  yapılacaktır..

6-   Teklifler Muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile yapılacak.Muhammen bedel veya bedel üzerinden fazla fiyat verecek olanlar % 3 üzerinden hesaplayarak teminat makbuzu ibraz edilecek olup, teklifler açıldığında  en yüksek fiyat veren miktar dikkate alınarak  açık artırma  başlayacak , muhammen bedelin altında % 3 teminat  verenler ihale dışı bırakılacaktır.  

7- Her türlü vergi Kdv. Ve harçlar ihaleyi alan mükellef tarafından karşılanacaktır.

8-  İhale Muhammen bedeline kdv.dahil değildir. .

9- İhale  dosyasında yapılacak tespit neticesinde eksik evrak getirenler ihale dışı bırakılacaktır.

           10- Teklif Sahibinin  İhale dokümanını 100.00 TL. karşılığında idaresinden alınacak, muhammen bedeli üzerinden % 3 teminatı ihale tarih ve saatine kadar Belediye veznesine yatırılması sağlanacak olup, ihalesi üzerinde bırakılan istekli ihale tarihinden itibaren 5 gün içersinde % 6 kati teminata çevirerek veznemize yatırılması sağlanacak , yatırılmadığı takdirde ihale fesh edilecektir

            11- İsteklilerin % 3 teminatını Belediyemizin Yağlıdere  Ziraat Bankası 7442023-5008 nolu hesabına yatırarak ihaleyi kazanan mükellef % 6 kesin teminata çevirerek noter huzurunda yapılacak sözleşme ve   araç  teslimi yapılmasına   müteakip 5 gün içersinde % 6 kesin teminat iade edilecektir.

            12- İsteklilerden aranacak belgeler

a)       Yerleşim belgesi  nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi

                     c)        % 3 teminat  makbuzu ( Tekliflerin Muhammen bedelden veya üzerinden verenler hesaplanacaktır)  

                     d)       Teklif mektubunu içeren zarf

      e)        Teklif mektubu ( Tüzel Kişi olması halinde Karar Taahhütname)  

f)         İhale dokümanı satın alma belgesi

g)        Teklif Sahibi  adına müracaat olması halinde  imza sürgüsü ve vekaletname

            13- Teklifler en geç ihale günü saat 13.55 e kadar  Belediye Yazı  işleri Müdürlüğüne verilecek olup,  ihale günü saat 13,55 den önce ihale doküman bedeli makbuzunu alanlar yoğunluk olduğu takdirde ihale teklif dosyası kabul edilecektir.  Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.Teklif sahibinin bizzat kendisi komisyon huzurunda hazır bulunacak, teklif sahibi adına müracaat olduğu takdirde noter tasdikli vekaletname ibraz edilmesi zorunludur.% 3 teminat  Belediyemizin  Yağlıdere Ziraat Bankası 7842023 -5008 nolu hesabına yatırılacaktır.

14- İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.

.15-İhale kesinleşmesinden    tesliminden sonra  araç faal olup   arıza veya mazeretli olarak  geri iade edilmesi kabul edilmeyecektir.

 16- Anlaşmazlık vuku bulduğunda Espiye Muhakemeleri icra ve iflas daireleri yetkilidir.

 17- İhale bedeli  tek kalem üzerinden  Sözleşme   düzenlenmesine müteakip peşin olarak Yağlıdere Belediyesi adına  peşin olarak yatırılacaktır.

 18- İhaleye katılan teklif sahiplerinin  yukarıda yazılı maddeleri kabul etmiş sayılır.

 19- Komisyonumuz ihaleyi yapıp,yapmamakla serbesttir.

 20- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzu ile birlikte satış komisyonumuza müracaatları  ilan olunur.

                                                                                                                               09.04.2021        

                                                                                   

                                                                                        Yaşar İBAŞ  

                                                                                        Belediye Başkanı

Yorum Yap

Yağlıdere Havadan Görünüm

Tüm Hakları Saklıdır. Yağlıdere Belediyesi - 2017
Web Tasarım :   SekteoR.NET

Yağlıdere   Belediyesi

Sosyal Medyada Biz